Manshu Ki-79

оператор
Кийоки хикотай
модель ЛА
Ki-79-Otsu Type 2 Model B


Тип ЛА

Ki-79

Оператор

Icon_32_65 Япония | Военные

Manshu Ki-79