Nakajima Ki-115 Tsurugi

Aircraft model
Ki-115-II


Aircraft model

Ki-115 Tsurugi

Operator

Icon_32_65 Japan | Military

Nakajima Ki-115 Tsurugi