Mitsubishi MU-2 | 73-3202 | 202

Operator
Ashiya Kyuunantai, Koku Kyuunandan, Koku Shien Shuudan
Aircraft model
MU-2S

Ashiya Air Base, Fukuoka Prefecture. Note: Ashiya Kyuunantai = Ashiya Rescue Unit, Koku Kyuunandan = Air Rescue Wing, Koku Shien Shuudan = Air Support Command.


Aircraft model

MU-2

Operator

Icon_32_65 Japan | Military

Registration number

202

Serial number

73-3202

Mitsubishi MU-2 | 73-3202 | 202