Yakovlev Yak-7 Mark | 4

Aircraft model
Yak-7V

The second half of 1940s.


Aircraft model

Yak-7 Mark

Operator

Icon_32_29 Poland | Military

Registration number

4

Yakovlev Yak-7 Mark | 4