Sopwith 7F.1 Snipe | E6351

Aircraft model
Snipe 'Nelly'

Pilot - G.S.Sapozhnikov. In 1917. Note: Stars should be Black (not Red!).


Aircraft model

7F.1 Snipe

Operator

Icon_32_flag_of_the_soviet_union.svg USSR/Russia | Military

Registration number

E6351

Nickname

Nelly

Aviator

Yakovitskiy N.Ya.

Aviator

Sapozhnikov Grigoriy Stepanovich

Sopwith 7F.1 Snipe | E6351


The same aircraft after repainting in 1918.


Aircraft model

7F.1 Snipe

Operator

Icon_32_flag_of_the_soviet_union.svg USSR/Russia | Military

Sopwith 7F.1 Snipe | E6351


Unit: 1st Northern Detachment. Pilot - N.A.Yakovitskiy. North Russia, winter 1919-1920.


Aircraft model

7F.1 Snipe

Operator

Icon_32_flag_of_the_soviet_union.svg USSR/Russia | Military

Sopwith 7F.1 Snipe | E6351


The same aircraft captured by Red Army in Arkhangelsk in February 1920.


Aircraft model

7F.1 Snipe

Operator

Icon_32_flag_of_the_soviet_union.svg USSR/Russia | Military

Sopwith 7F.1 Snipe | E6351